Bimer Mega Holdings Cevabı

Mega Holdings hakkında yapılan bir şikayet sonucu BİMER’in cevabını paylaşıyorum.

Başvurunuz incelenmiş olup, Genel Müdürlüğümüzce şikâyetinize konu firma denetim listesinde bulunmakta olup, ilgili denetim raporu henüz incelenme aşamasındadır. Bilindiği gibi, piramit sistemler, üyelerin sisteme yeni üyeler bulduklarında gelir elde edebildiği, yeni üye bulmanın imkansız hale geldiğinde ise sistemin tıkanarak insanların paralarını kaybettiği organizasyondur. Kişiler piramit sisteme üye olmak için belli bir para, giriş ücreti vermek zorundadırlar. Bu giriş ücretinin bir kısmını sistemi kuranlar alırken, kalan kısmı ise eski üyelere komisyon olarak dağıtılmaktadır. Üyelerin sistemden para kazanabilmeleri için yeni üyeler bulmaları gerekmektedir. Piramit sistemler üzerinden gerçekleştirilen pazarlama, Türk Hukuku açısından ele alındığında bu tip satışların hangi hükümler gereğince değerlendirileceği hususu açık değildir. Ülkemizde piramit sistemini düzenleyen veya yasaklayan özel bir düzenleme olmaması nedeniyle, bu pazarlama yöntemi ile satış yapan şirketlerin ülkemizdeki faaliyetleri uygun düştüğü ölçüde, 4077 sayılı Kanunun Kapıdan Satışlar ve Mesafeli Sözleşmelerle ilgili madde hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden bir durum tespit edildiği takdirde ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bilindiği gibi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu mülga eden 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28.11.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yasalaşmış olup, altı ay sonra da yürürlüğe girecektir. Kanun metnine http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_sd.durumu?kanun_no=6502 ve http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6502.html linklerinden ulaşılabilir. Adı geçen Kanunun “Piramit satış sistemleri” başlıklı 80 inci maddesinde;

MADDE 80- (1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.

(2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.

(3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bununla beraber konu ile ilgili bir mağduriyetiniz bulunması durumunda buna ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde iki kurum yetkili kılınmıştır. Bunlar, ilçelerde “Kaymakamlık” bünyesinde oluşturulan “Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri” ve illerde “Tüketici Mahkemeleri”dir. Halen Tüketici Mahkemesi oluşturulmayan yerlerde ise genel görevli Asliye Hukuk Mahkemeleri “Tüketici Mahkemesi” sıfatıyla görev yapmaktadır. Buna göre:

a) Değeri 2014 yılı için 1.272,19-TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

b) Değeri 2014 yılı için 1. 272,19-TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulabileceği gibi doğrudan tüketici mahkemesine de başvurulabilir.

Hakem heyetinin vereceği karar bağlayıcı olmayıp delil niteliğinde olduğundan, uyuşmazlığın çözümlenmemesi halinde yine Tüketici Mahkemesine başvurmak gerekecektir. Başvurunuza konu uyuşmazlığınızın çözümü amacıyla uyuşmazlık konusunun parasal değerini de dikkate alarak, ikamet ettiğiniz yerde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurmanız gerektiği değerlendirilmektedir. Bunun yanısıra, konusu suç teşkil eden herhangi bir mağduriyetle karşılaşılması halinde ilgili Savcılığa başvurulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Başa dön tuşu
Kapalı